Лис 27

Про провелення Чемпіонату області з видіів спорту серед гуртожитків ВНЗ ІІІ-IV р.а. у 2009-2010 н.р.

  ÏÎËÎÆÅÍÍß Ïðî ïðîâåëåííÿ ×åìï³îíàòó îáëàñò³ ç âèä³³â ñïîðòó ñåðåä ãóðòîæèòê³â ÂÍÇ ²²²-IV ð.à. ó 2009-2010 í.ð.   ². ÌÅÒÀ ² ÇÀÂÄÀÍÍß Çìàãàííÿ ç âèä³â ñïîðòó ñåðåä ãóðòîæèòê³â ÂÍÇ ²²²-IV ð.à. ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ:

Continue reading

Лис 27

Методичні матеріали

Методичні матеріали – Завантажити

Лис 27

Постанова КМУ про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу від 05.11.08, №993

Постанова КМУ про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу від 05.11.08, №993 – Завантажити

Лис 27

Орієнтовні критерії оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів

Îð³ºíòîâí³ êðèòå𳿠îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

Continue reading

Лис 27

Акт атестаційної експертизи Чернівецького обл. центру науково-технічної творчості учнівської молоді

«ÇÀÒÂÅÐÄÆÓÞ» Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ×åðí³âåöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ____________ Â. Ñ. Êó÷åðÿâèé                                                             ÀÊÒ                                          àòåñòàö³éíî¿ åêñïåðòèçè                  ×åðí³âåöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿                                        òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³

Continue reading

Лис 27

Про проведення Х обласних спортивних ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. 2009-2010 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ про проведення Х обласних спортивних ігор серед студентської молоді вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 2009-2010 н.р. І. Мета і завдання Змагання X обласних спортивних ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. проводяться протягом навчального року з метою: – широкого впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут студентів, зміцнення їх здоров’я; – розвитку …

Continue reading

Лис 27

Про вибіркову перевірку стану спортивних баз загальноосвітніх навчальних закладів області

{mosimage} ×åðí³âåöüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÃÎËÎÂÍÅ  ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß  ÎѲÒÈ  ²  ÍÀÓÊÈ

Continue reading

Лис 27

Таблиця результатів 64 обласної спартакіади школярів у 2008-2009 р.

ÇÀ                                                    ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ                                                                        Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè                                                              ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                                      ________________ ¹____ ÒÀÁËÈÖß ðåçóëüòàò³â 64 îáëàñíî¿ ñïàðòàê³àäè øêîëÿð³â ó 2008-2009 ð.

Continue reading

Лис 27

Про врегулювання організаційної діяльності Головного управління ОН з питань фіз. виховання і спорту

Чернівецька обласна державна адміністрація ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ НАКАЗ     20.08.2009                                              м. Чернівці                                            № 316 Про врегулювання організаційної діяльності Головного управління освіти і науки з питань фізичного виховання і спорту У відповідності до Положення про Головне управління освіти і науки, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 17.07.08 № 369 та Положення про Чернівецьке обласне …

Continue reading

Лис 27

Про вивчення стану роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області

×åðí³âåöüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÍÀÊÀÇ 01 09.2009________                      ì. ×åðí³âö³                             ¹  327   Ïðî âèâ÷åííÿ ñòàíó ðîáîòè äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë ñèñòåìè îñâ³òè îáëàñò³ Íà âèêîíàííÿ ï.17 ðîçä³ëó III.² ïëàíó ðîáîòè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà 2009 ð³ê, ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ äîòðèìàííÿ âèìîã íîðìàòèâíî-³íñòðóêòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó …

Continue reading