Лис 27

Про підсумки 64 обласної спартакіади школярів у 2008-2009 н.р.

×åðí³âåöüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÃÎËÎÂÍÅ  ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß  ÎѲÒÈ  ²  ÍÀÓÊÈ       ÍÀÊÀÇ     ___________________                                  ì. ×åðí³âö³                                                          ¹ ________   Ïðî ï³äñóìêè 64 îáëàñíî¿ ñïàðòàê³àäè øêîëÿð³â ó 2008-2009 í.ð.                     Ó 2008-2009 í.ð. çà äîðó÷åííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì Êîì³òåòó ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè …

Continue reading

Лис 27

Рішення про стан фізичного виховання в області та заходи щодо його реформування

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України    18 лютого 2009 року                                                                                      № ____   Про стан фізичного виховання в області та заходи щодо його реформування                 Заслухавши інформацію начальника обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Жукотинського К.К.  «Про стан фізичного виховання …

Continue reading

Лис 27

Рішення про виконання регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту 2008 р.

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України     18 лютого  2009 р.                                                                          №___   Про виконання  регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту 2008 р.                 Заслухавши та обговоривши інформацію “Про виконання регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту 2008 р”  президія обласного …

Continue reading

Лис 27

Рішення про орг. і пров. ІХ обл. Універсіади ВНЗІІІ-ІVр.а. та участь в ІХ літній Універсіаді України

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України    18 лютого 2009 року                                                                                    № ____   Про організацію і проведення ІХ обласної Універсіади ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. та участь в ІХ літній Універсіаді України 2009 року                   Заслухавши та обговоривши інформацію «Про організацію і проведення ІХ обласної …

Continue reading

Лис 27

Рішення про організацію і проведення 64 обласної спартакіади школярів 2008-2009 н.р.

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України    18 лютого 2009 року                                                                                 № ____   Про організацію і проведення 64 обласної спартакіади школярів 2008-2009 н.р.                   Заслухавши та обговоривши інформацію «Про організацію і проведення 64 обласної спартакіади школярів 2008-2009 н.р.» президія обласного управління Комітету з …

Continue reading

Лис 27

Про формування держ. стат. звіту про діяльність дитячо-юнацьких спорт. шкіл за формою № 5-ФК за 2008

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ Комітет з фізичного виховання та спорту Чернівецьке обласне управління з фізичного виховання та спорту 58000 м.Чернівці ,вул. Б.Хмельницького, 47 тел,факс 0372 52 33 47         Н А К А З   ____________________                                                                   № __________  м.Чернівці     Про формування державного статистичного звіту про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл …

Continue reading

Лис 27

Рішення про формування держ. стат. звіту про діяльність дитячо-юнацьких спорт. шкіл за формою № 5-ФК

РІШЕННЯ колегії Чернівецького обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України   „____”____________ 2009 року                                                     № _____________       Про формування державного статистичного звіту про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл за формою № 5-ФК за 2008 рік       Заслухавши та обговоривши інформацію інструктора-методиста СДЮШОР зі стрільби із лука …

Continue reading

Лис 27

План наради інспекторів райдержадміністрацій, директорів ДЮСШ, керівників методоб’єднань 18.02.2009р

Continue reading

Лис 27

Про формування державного статистичного звіту за формою №2-ФК

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ КОМІТЕТ  З  ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ  ТА  СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКЕ  ОБЛАСНЕ  УПРАВЛІННЯ  З  ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ   ТА  СПОРТУ     Н А К А З   м. Чернівці     «___»   ___________ 2009 р.                                                                      № _____ Про формування державного статистичного звіту за формою №2-ФК На виконання наказу Комітету з фізичного виховання та …

Continue reading

Лис 27

Інформація про виконання регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту у 2008 році

Continue reading