Category: Акти

Лис 27

Акт атестаційної експертизи Чернівецького обл. центру науково-технічної творчості учнівської молоді

«ÇÀÒÂÅÐÄÆÓÞ» Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ×åðí³âåöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ____________ Â. Ñ. Êó÷åðÿâèé                                                             ÀÊÒ                                          àòåñòàö³éíî¿ åêñïåðòèçè                  ×åðí³âåöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿                                        òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³

Continue reading