Рішення про стан фізичного виховання в області та заходи щодо його реформування

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України    18 лютого 2009 року                                                                                      № ____   Про стан фізичного…

Рішення про виконання регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту 2008 р.

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України     18 лютого  2009 р.                                                                          №___  …

Рішення про орг. і пров. ІХ обл. Універсіади ВНЗІІІ-ІVр.а. та участь в ІХ літній Універсіаді України

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України    18 лютого 2009 року                                                                                    № ____   Про організацію і…

Рішення про організацію і проведення 64 обласної спартакіади школярів 2008-2009 н.р.

Рішення президії обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України    18 лютого 2009 року                                                                                 № ____   Про організацію і…

Рішення про формування держ. стат. звіту про діяльність дитячо-юнацьких спорт. шкіл за формою № 5-ФК

РІШЕННЯ колегії Чернівецького обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України   „____”____________ 2009 року                                                     № _____________      …

Рішення про заходи, спрямовані на реформування сис. фіз. вих. учнів та студ. молоді у навч. закладах

гøåííÿ êîëåã³é Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâьÿ  îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, â³ää³ëó ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿   24 ãðóäíÿ 2008…